Rejestracja
Rejestracja
Potwierdzenie
rejestracji
Weryfikacja
danych
Gotowe
imię *
nazwisko *
PESEL lub Nr Paszportu *
miejsce zamieszkania
ulica, nr domu, nr lokalu *
miejscowość *
kod pocztowy *
kraj
adres korespondencyjny (wypełnij jeżeli inny niż miejsce zamieszkania)
ulica, nr domu, nr lokalu
miejscowość
kod pocztowy
kraj
login *
hasło (długość min 8 znaków)*
powtórz hasło
e-mail na który zostanie wysłany link aktywacyjny*
nr telefonu *
Profil twórcy filmowego może założyć tylko osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych zajmująca się zawodowo doborem obsady aktorskiej.
zawód wykonywany
stanowisko*
nazwa firmy
strona www firmy
utwórz profil
Oświadczam, że wszystkie dane, w szczególności dane osobowe podane przeze mnie w toku procedury rejestracyjnej są zgodne z prawdą i nie naruszają praw i dóbr prawem chronionych innych osób.
Oświadczam, że znam i akceptuję treść Regulaminu Korzystania z Serwisu Aktorzy Polscy i zobowiązuję się do jego przestrzegania, w szczególności, że będę korzystał/a z bazy danych udostępnionej w ramach tego SERWISU wyłącznie w zakresie związanym z wykonywaniem przeze mnie działalności zawodowej „Twórcy Filmowego” w rozumieniu definicji zawartej w Regulaminie SERWISU i celem przeprowadzenia procedury doboru obsady aktorskiej.
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach SERWISU prowadzonego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa na podany przeze mnie adres e-mail, a także na wewnętrzną pocztę w ramach SERWISU, korespondencji od SFP w zakresie zgodnym z treścią Regulaminu, w tym na otrzymywanie informacji systemowych o charakterze administracyjnym związanym z zapewnieniem prawidłowego działania SERWISU i świadczenia usług, oraz treści i informacji handlowych (np. newsletter, informacji o usługach i przedsięwzięciach i inicjatywach, których SFP jest organizatorem, współorganizatorem lub partnerem).
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 ww. danych osobowych w zakresie objętym procedurą rejestracyjną, w celach należytego wykonywania świadczeń określonych Regulaminem Serwisu oraz w celach związanych z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia, w szczególności na przetwarzania tych danych w prawnie usprawiedliwionym celu SFP, tj. marketingu bezpośrednim własnych usług lub produktów, jak również w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników SERWISU z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakość świadczonych przez SFP usług.
utwórz profil